คณะผู้บริหาร

นายอุดม สมพร้อม
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางอนัญญา แหยมอุบล
รองผู้อำนวยการสถานศึกษาฝ่ายบริหารงานทั่วไป
อีเมล์ : ananya.deeden@gmail.com

นายรัฐกรณ์ อาศาสตร์
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณ
เบอร์โทร : 034411885
อีเมล์ : krootoa@gmail.com

นางสาววรรณา นิ่มนวล
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ
เบอร์โทร : -
อีเมล์ : tookta1980@gmail.com

นางสาวณัฐวดี ใจช่วงโชติ
รองผู้อำนวยการสถานศึกษาฝ่ายบริหารงานบุคคล

นายณัฐพงศ์ วีระชุนย์
ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานบุคคล

นางสาววันเพ็ญ ขำเหม
ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานงบประมาณ

นางนิภา บัวผัน
ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นายติณณดิษย์ เกาะสมุทร
ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ

นายสมชาย สุวรรณกาญจน์
ที่ปรึกษาด้านวิชาการ