บทความน่ารู้
คู่มือแนวทางการดำเนินงานตามนโยบายสถานศึกษาน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
คู่มือแนวทางการดำเนินงานตามนโยบายสถานศึกษาน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ประกอบด้วยศาสตร์พระราชา 3 ด้าน ได้แก่ 
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม - โครงการสถานศึกษาคุณธรรม
2. ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด - โครงการสถานศึกษาสีขาวและอบายมุข
3. ด้านตามรอยพระยุคลบาท - โครงการสถานศึกษาเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
 
สามารถ Download ได้ที่ https://bit.ly/2SCHcuT
โพสเมื่อ : 23 มิ.ย. 2557,00:00   อ่าน 9637 ครั้ง