บทความน่ารู้
แนวทางการพัฒนาและประเมินค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายในการยกระดับการศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากลควบคู่ไปกับการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม การสร้างวินัย ความยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ การมีจิตสาธารณะ ความตระหนักถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าส่วนตน และ
เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องในหลักการประชาธิปไตย เคารพความคิดเห็นของผู้อื่น ยอมรับความแตกต่างหลากหลายทางความคิด อุดมการณ์ และความเชื่อ รวมทั้งรู้คุณค่าและสืบสานวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่จะพัฒนาพลเมืองให้เข้มแข็งสร้างคนในชาติให้มีค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ การพัฒนาให้เด็กและเยาวชนมีคุณลักษณะตามค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ นั้น ต้องบ่มเพาะและปลูกฝังอย่างเหมาะสม สม่ำเสมอ ต่อเนื่องและต้องใช้เวลาในการพัฒนาจนเกิดเป็นคุณลักษณะที่ติดตัวไปอย่างยั่งยืน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาจึงได้จัดทำแนวทางการพัฒนาและประเมินค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ เพื่อเป็นแนวทางให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีรูปแบบในการจัดกิจกรรมที่เสริมสร้างค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการให้เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 16 ก.ย. 2560,00:00   อ่าน 9807 ครั้ง