บทความน่ารู้
แนวทางการจัดทำงบประมาณและบริหารงบประมาณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาและโรงเรียน

          การจัดทำแผนความต้องการใช้ทรัพยากรเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ต้องให้ความสำคัญกับการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงของการวางแผนในระดับนโยบายหรือทิศทางของประเทศ ไปสู่บริบทของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา และสถานศึกษา ที่สะท้อนการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และมาตรฐานสถานศึกษา ด้านผู้เรียน ด้านการจัดการศึกษา ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา ด้านมาตรฐานการส่งเสริม และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา เกณฑ์ปริมาณบุคคล เกณฑ์ปริมาณอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นๆ และเกณฑ์ปริมาณวัสดุ ครุภัณฑ์ที่ควรมีในห้องพิเศษและห้องบริการต่างๆ โดยใช้ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษามาใช้ในการวางแผนจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ 5 ปี และแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำปี (แผนปฏิบัติราชการประจำปีหรือแผนขอเงิน) เพื่อนำมาปฏิบัติจริงตามแผนปฏิบัติการประจำปีแผนการใช้ทรัพยากรอาคารเรียน แหล่งเรียนรู้ ครุภัณฑ์และอุปกรณ์ เพื่อบริหารจัดการศึกษาตลอดจนใช้จัดการเรียนรู้ ที่เป็นไปตามกรอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมตลอดจนระเบียบกระทรวงการคลังที่เกี่ยวข้อง
Download ได้ที่ https://bit.ly/2TWfdTK

โพสเมื่อ : 23 มิ.ย. 2554,00:00   อ่าน 8421 ครั้ง