งานชมรม อย.น้อย
ชมรมอย.น้อย โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย ได้รับโล่รางวัลจากเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาประจำปี 2564
วันที่ 29 มี.ค. 2564 นางณัฐภษร พสุสิทธิพงษ์ ประธานอย.น้อยระดับประเทศ เป็นตัวแทนโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม โดยมีท่านผู้อำนวยการ ดร.ประพจน์   แย้มทิม เป็นผู้สนับสนุนชมรม อย.น้อย ในการรับโล่รางวัล 2 รายการ ได้แก่โล่รางวัลระดับประเทศเพื่อเป็นเกียรติแก่โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยประเภทสถานศึกษาที่มีผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาพฤติกรรมการบริโภคเพื่อลดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) และอีก 1 โล่รางวัลประเภทคือครูแกนนำอย.น้อยดีเด่นระดับประเทศ ของครูณัฐภษร  พสุสิทธิพงษ์ โดย นายแพทย์ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาให้เกียรติเป็นประธานในพิธีในการมอบโล่ ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร ขอบคุณทีมงานกพศ.ที่จัดพิธีอันทรงเกียรติ รางวัลเป็นผลพลอยได้จากการทำงานที่ต่อเนื่องยาวนาน ชมรมอย.น้อยโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยขอบคุณผู้บริหารและเพื่อนครู ตลอดถึงนักเรียนแกนนำอย.น้อยทุกคนที่ร่วมดำเนินการจนให้โครงการอย.น้อยโรงเรียนสมุทรสาครเข้มแข็งและสร้างสุขภาพที่ดีสู่นักเรียนครอบครัว และชุมชนต่อไป
โพสเมื่อ : 30 มี.ค. 2564,09:50   อ่าน 4618 ครั้ง