คณะผู้บริหาร

ดร.ประพจน์ แย้มทิม
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางอนัญญา แหยมอุบล
รองผู้อำนวยการสถานศึกษาฝ่ายบริหารงานทั่วไป
อีเมล์ : ananya.deeden@gmail.com

นายรัฐกรณ์ อาศาสตร์
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณ
เบอร์โทร : 034411885
อีเมล์ : krootoa@gmail.com

นางสาววรรณา นิ่มนวล
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ
เบอร์โทร : -
อีเมล์ : tookta1980@gmail.com

นางสาวณัฐวดี ใจช่วงโชติ
รองผู้อำนวยการสถานศึกษาฝ่ายบริหารงานบุคคล

นายณัฐพงศ์ วีระชุนย์
ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานบุคคล

นางสาววันเพ็ญ ขำเหม
ครู คศ.3
เบอร์โทร : 0850735229
อีเมล์ : raejandee@gmail.com

นางนิภา บัวผัน
ครู คศ.3

นายสมชาย สุวรรณกาญจน์
ที่ปรึกษาด้านวิชาการ