กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ชิดขวัญ นุชนาถ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/6

อังคณา ธนสีลังกูร
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/6

นเรศ ทองอินทร์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/10

กัลยา ศรีสัมฤทธิ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/11
เบอร์โทร : 0897898927
อีเมล์ : kanyaya.sk@gmail.com

พรรณทิพา สายกระสุน
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/10

สุกานดา สวัสดิมงคล
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/11
เบอร์โทร : 0959520288
อีเมล์ : Sukanda@sksc.ac.th

ภานุพงศ์ ตันสุข
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/5

รัตนาพร เวียงแก้ว
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/4
เบอร์โทร : 0610808499
อีเมล์ : rattaratta4317@gmail.com

สุภพรชัย เชาว์อยชัย
ครู คศ.1

ณัฐกุล พองผลา
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/6
เบอร์โทร : 094-5524882
อีเมล์ : 1990krunan.po@gmail.com

พิชญ์สินี สุทธิศักดิ์ศรี
ครูผู้ช่วย

พงศกร วงศ์จันดี
ครูผู้ช่วย

ผกาวรรณ เงาศรี
ครูผู้ช่วย

พิชญากร อัมภาวะ
ครูอัตราจ้าง