กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สาโรช เรืองศิริ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1
เบอร์โทร : 0899632072
อีเมล์ : pnsaroch@gmail.com

ณัฐพงศ์ วีระชุนย์
ครู คศ.3

ชลนที อักษรประดิษฐ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1
เบอร์โทร : 0897905359
อีเมล์ : aksornpradit.cholnatee@sksc.ac.th

ขวัญดาว พุกกนะวนิช
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/7

พรเทพ อยู่คง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/5
อีเมล์ : pornthepyookhong@gmail.com

สันสุนีย์ หุ่นท่าไม้
ครู คศ.2
เบอร์โทร : 0847081044
อีเมล์ : chomphumameaw@hotmail.com

พรทิพย์ อาจารสุทธิ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/10
เบอร์โทร : 099 469 3545
อีเมล์ : arton_artee@hotmail.com

ปัทมา สีหานาม
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1
เบอร์โทร : 090-5577278
อีเมล์ : pat10251025@hotmail.com

รสสุคนธ์ หนูงาม
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/3
เบอร์โทร : 0920514608
อีเมล์ : nungam.14@gmail.com

ภักดี คำชัย
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/5
เบอร์โทร : -
อีเมล์ : Pukdee 197720@gmail.com

สุมาลี เมฆสว่างวงศ์
ครู คศ.3

กานต์นที แถบทอง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/10
เบอร์โทร : 0983711496
อีเมล์ : kanathee@sksc.th

อรรถพล เมตตา
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1
อีเมล์ : adthapon@sksc.ac.th

ทิพย์รัตน์ จตุนราพิทย์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/8
เบอร์โทร : -
อีเมล์ : tipparat@sksc.ac.th

วิศรุต เกตุคลองเขิน
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/6
เบอร์โทร : 0927291117
อีเมล์ : widsarud.tum@gmail.com

ศิริสุข ถนาวรณ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2
เบอร์โทร : 0922695018
อีเมล์ : Thanawornsirisuk@gmail.com

สรารัตน์ ช่อไม้ทอง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1
เบอร์โทร : -
อีเมล์ : sararat@sksc.ac.th

จีราวรรณ ทองคำ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/8
เบอร์โทร : 0890626000

ว่าที่ร้อยตรีวัชระ ประทุมรัตน์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3
เบอร์โทร : 0883970889
อีเมล์ : namatuma.2534@gmail.com

กัลยา จันทร์อ้น
ครู คศ.1
เบอร์โทร : facebook : namfon kanlaya

นิตยา รติเบญญากูล
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

ทองจันทร์ เอี่ยมอ่อน
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/4
เบอร์โทร : 0850132749
อีเมล์ : thongjan@sksc.ac.th

สโรชา ภู่ระย้า
ครูอัตราจ้าง

รัชณีวัลย์ ธรรมรัตตานนท์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/11
อีเมล์ : krusap@gmail.com

วรมโนธรรม สถิรวรรธน์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/12

สุทธิดา เสือสะอาด
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/9

ธเนศ สมัครไทย
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/8
เบอร์โทร : 0851775355
อีเมล์ : samakthai1@gmail.com

พิทยนันท์ จตุนราพิทย์
ครู คศ.1

สุทธิพงษ์ ศรีสวัสดิ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/14
เบอร์โทร : 087510xxxx
อีเมล์ : moonoteti@gmail.com

ปานจิต ใจเปี่ยม
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3