กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสุรีรัตน์ อักษรประดิษฐ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/9
อีเมล์ : sureerat@sksc.ac.th

นางนุศรา สระทองใจ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/3

นางแม้นมาส สุดดี
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/4
เบอร์โทร : 0876940873
อีเมล์ : MAFT_SD@hotmail.com

นางเสาวนีย์ จันทร์มล
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2
เบอร์โทร : 0629645496
อีเมล์ : Krusao555@gmail.com

นางวันเพ็ญ สาริการินทร์
ครู คศ.3
อีเมล์ : WANPHEN_SK@hotmail.com

นายวัชรา แตงวงษ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/10

นางสาวชลธิชา ภูบาลเพ็ชร
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/12
เบอร์โทร : 0972788891
อีเมล์ : choncha609@gmail.com

นางสาวนริสรา อากาศ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/11
อีเมล์ : narisara@sksc.ac.th

นางสาวหัทยา เพ็ชรอิน
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2
เบอร์โทร : 0835446919
อีเมล์ : hataya@sksc.ac.th

นางสาวสมฤดี จันทร์กล่ำ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/11
อีเมล์ : somrudee2515@hotmail.com

นางสาวศศิพร ขันติภิญโญ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/4
เบอร์โทร : 0870090298
อีเมล์ : sasiphon2526@gmail.com

นายรัฐพล ทีคำ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/5

นายอภิสิทธิ์ กุลภัทร์แสงทอง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/7
เบอร์โทร : 0865732574
อีเมล์ : nkhs57@windowslive.com

นางสาวศรัญญา แสงอรุณ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/3

นายสมชาย สุวรรณกาญจน์
ที่ปรึกษาด้านวิชาการ

นางสาวทฤชษา เอลโย
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/14

นางสาวสิริลักษณ์ สนธิ
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/14
เบอร์โทร : 085-2720656
อีเมล์ : sirilaksonthi@gmail.com

นางสาวชุติมา นิลโนรี
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3

นางสาวบุศริณทร์ นราแก้ว
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/10
เบอร์โทร : 098-3255381
อีเมล์ : budsarin.nara@gmail.com