กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นิภา บัวผัน
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

ธัญรดา แก้วโวหาร
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/8

เกวลี เอี่ยมสอาด
ครูผู้ช่วย

วราลักษณ์ จงเทพ
ครูผู้ช่วย

นิศาชล เที่ยงธรรม
ครูผู้ช่วย

วรรณกร ปรีเปรม
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/11

ธนภัทร เรณุมาศ
ครูผู้ช่วย

วินัย มะโนราช
ครูผู้ช่วย