ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

นายสุทธิพงษ์ ศรีสวัสดิ์

หัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

นายวรมโนธรรม สถิรวรรธน์
รองหัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

นางสาวรัชณีวัลย์ ธรรมรัตตานนท์
กรรมการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

นายธเนศ สมัครไทย
กรรมการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

นายพิทยนันท์ จตุนราพิทย์
กรรมการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

นางสาวญาณภา คำถนอม
กรรมการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

นางสาวภมรเพชร ภู่ภักดี
กรรมการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

นางสาวสุทธิดา เสือสะอาด
เลขานุการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

นางสาวปานจิต ใจเปี่ยม
ผู้ช่วยเลขานุการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ