ผลงานครู
ชื่อผลงาน : การจัดการเรียนรู้ ACTIVE LEARNING โดบกระบวนการ GPAS 5 STEPs กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ชื่ออาจารย์ : จิราภรณ์ สำเภาทอง
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 06 ก.ย. 2565,11:53  อ่าน 390 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แบบสรุป-A3-GPAS-5-Steps-เรื่อง-การทำให้วัตถุเกิดประจุไฟฟ้า
ชื่ออาจารย์ : ชลนที อักษรประดิษฐ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 05 ก.ย. 2565,14:58  อ่าน 290 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แผนจัดการเรียนรู้-GPAS-ไฟฟ้าสถิต-เรื่องการทำให้วัตถุเกิดประจุไฟฟ้า
ชื่ออาจารย์ : ชลนที อักษรประดิษฐ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 05 ก.ย. 2565,14:57  อ่าน 250 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : 25 ส.ค. 2565 เป็นผู้มีผลงานดีเด่นต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือของกระทรวงศึกษาธิการ
ชื่ออาจารย์ : นายรัฐกรณ์ อาศาสตร์
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณ
โพสเมื่อ : 29 ส.ค. 2565,15:04  อ่าน 251 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : 26 ก.พ. 2565 วิทยากรโครงการสถานศึกษาสีขาว
ชื่ออาจารย์ : นายรัฐกรณ์ อาศาสตร์
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณ
โพสเมื่อ : 22 มี.ค. 2565,14:34  อ่าน 303 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : 16 ม.ค. 2565 รางวัลผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น เนื่องในวันครู ประจำปี 2565
ชื่ออาจารย์ : นายรัฐกรณ์ อาศาสตร์
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณ
โพสเมื่อ : 22 มี.ค. 2565,14:31  อ่าน 291 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : 8 ก.พ. 2565 เป็นวิทยากรและคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ชื่ออาจารย์ : นายรัฐกรณ์ อาศาสตร์
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณ
โพสเมื่อ : 22 มี.ค. 2565,14:29  อ่าน 278 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : 15 ส.ค. 2564 วิทยากรอบรมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปีงบประมาณ 2564
ชื่ออาจารย์ : นายรัฐกรณ์ อาศาสตร์
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณ
โพสเมื่อ : 22 มี.ค. 2565,13:21  อ่าน 300 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : 1 พ.ย. 2564 รายงานการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษาตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา
ชื่ออาจารย์ : นายรัฐกรณ์ อาศาสตร์
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณ
โพสเมื่อ : 03 พ.ย. 2564,20:18  อ่าน 525 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : 1 ก.ค. 2564 ผู้บังคับบัญชาลูกเสือเดีเด่น ประจำปี 2564 จากคณะลูกเสือแห่งชาติ ประเภท ผู้สนับสนุน
ชื่ออาจารย์ : นายรัฐกรณ์ อาศาสตร์
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณ
โพสเมื่อ : 12 ต.ค. 2564,15:39  อ่าน 523 ครั้ง
รายละเอียด..