ผลงานครู
ชื่อผลงาน : รายงานการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษาตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา
ชื่ออาจารย์ : นายรัฐกรณ์ อาศาสตร์
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณ
โพสเมื่อ : 03 พ.ย. 2564,20:18  อ่าน 100 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผู้บังคับบัญชาลูกเสือเดีเด่น ประจำปี 2564 จากคณะลูกเสือแห่งชาติ ประเภท ผู้สนับสนุน
ชื่ออาจารย์ : นายรัฐกรณ์ อาศาสตร์
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณ
โพสเมื่อ : 12 ต.ค. 2564,15:39  อ่าน 100 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การจัดการเรียนรู้โดยใช้ระบบตอบรับอัตโนมัติ (Chatbot) ในรายวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Past Simple สำหรับนักรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชื่ออาจารย์ : รัตนาภรณ์ เชยชิต
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 15 ส.ค. 2564,09:20  อ่าน 59 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ชุดฝึกทักษะความรู้ เรื่อง ทรัพย์สินทางปัญญา
ชื่ออาจารย์ : นางสาวชลธิชา ภูบาลเพ็ชร
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 19 พ.ค. 2564,10:13  อ่าน 89 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แบบฝึกทักษะการแต่งโคลงสี่สุภาพ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยบูรณาการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19
ชื่ออาจารย์ : พรรณทิพา สายกระสุน
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 17 พ.ค. 2564,20:55  อ่าน 94 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : สื่อเรียนรู้ด้วยตนเองเรื่องเนื้อเยื่อพืช
ชื่ออาจารย์ : สันสุนีย์ หุ่นท่าไม้
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 17 พ.ค. 2564,12:17  อ่าน 92 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ชุดการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ เรื่อง ลำดับเลขคณิต รายวิชาคณิตศาสตร์ รหัสวิชา ค32102
ชื่ออาจารย์ : สมภพ ออกกิจวัตร
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 16 พ.ค. 2564,14:56  อ่าน 81 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ชุดการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ เรื่อง รากที่ n ของจำนวนจริง รายวิชาคณิตศาสตร์ รหัสวิชา ค32101
ชื่ออาจารย์ : สมภพ ออกกิจวัตร
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 16 พ.ค. 2564,14:55  อ่าน 71 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ชุดการเรียนรู้เรื่องหมวดนำคำศัพท์ภาษาจีน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ชื่ออาจารย์ : ทิพวัลย์ นาคะเวช
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 15 พ.ค. 2564,10:59  อ่าน 83 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เอกสารประกอบการเรียนหน่วยที่5 เรื่องระบบขับถ่าย
ชื่ออาจารย์ : สันสุนีย์ หุ่นท่าไม้
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 14 พ.ค. 2564,20:19  อ่าน 97 ครั้ง
รายละเอียด..