ผลงานครู
ชื่อผลงาน : 26 ก.พ. 2565 วิทยากรโครงการสถานศึกษาสีขาว
ชื่ออาจารย์ : นายรัฐกรณ์ อาศาสตร์
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณ
โพสเมื่อ : 22 มี.ค. 2565,14:34  อ่าน 41 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : 16 ม.ค. 2565 รางวัลผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น เนื่องในวันครู ประจำปี 2565
ชื่ออาจารย์ : นายรัฐกรณ์ อาศาสตร์
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณ
โพสเมื่อ : 22 มี.ค. 2565,14:31  อ่าน 37 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : 8 ก.พ. 2565 เป็นวิทยากรและคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ชื่ออาจารย์ : นายรัฐกรณ์ อาศาสตร์
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณ
โพสเมื่อ : 22 มี.ค. 2565,14:29  อ่าน 38 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : 15 ส.ค. 2564 วิทยากรอบรมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปีงบประมาณ 2564
ชื่ออาจารย์ : นายรัฐกรณ์ อาศาสตร์
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณ
โพสเมื่อ : 22 มี.ค. 2565,13:21  อ่าน 68 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : 1 พ.ย. 2564 รายงานการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษาตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา
ชื่ออาจารย์ : นายรัฐกรณ์ อาศาสตร์
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณ
โพสเมื่อ : 03 พ.ย. 2564,20:18  อ่าน 269 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : 1 ก.ค. 2564 ผู้บังคับบัญชาลูกเสือเดีเด่น ประจำปี 2564 จากคณะลูกเสือแห่งชาติ ประเภท ผู้สนับสนุน
ชื่ออาจารย์ : นายรัฐกรณ์ อาศาสตร์
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณ
โพสเมื่อ : 12 ต.ค. 2564,15:39  อ่าน 225 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การจัดการเรียนรู้โดยใช้ระบบตอบรับอัตโนมัติ (Chatbot) ในรายวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Past Simple สำหรับนักรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชื่ออาจารย์ : รัตนาภรณ์ เชยชิต
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 15 ส.ค. 2564,09:20  อ่าน 193 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ชุดฝึกทักษะความรู้ เรื่อง ทรัพย์สินทางปัญญา
ชื่ออาจารย์ : นางสาวชลธิชา ภูบาลเพ็ชร
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 19 พ.ค. 2564,10:13  อ่าน 226 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แบบฝึกทักษะการแต่งโคลงสี่สุภาพ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยบูรณาการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19
ชื่ออาจารย์ : พรรณทิพา สายกระสุน
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 17 พ.ค. 2564,20:55  อ่าน 220 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : สื่อเรียนรู้ด้วยตนเองเรื่องเนื้อเยื่อพืช
ชื่ออาจารย์ : สันสุนีย์ หุ่นท่าไม้
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 17 พ.ค. 2564,12:17  อ่าน 229 ครั้ง
รายละเอียด..