หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

1.การวางแผนกำลังคน
1. เกณฑ์อัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ว 23
2.หลักเกณฑ์และวิธีการเกลี่ยอัตรากำลัง ว19
3.การปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ว17
4.หลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช้วย
2.การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
1.หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ว24
2.หนังสือ สพฐ. การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปี 64
3.หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
4.หนังสือ สพฐ. เรื่อง การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี 2564
5.หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒)
6.มาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะ
7.การลดระยะเวลาตามเงื่อนไขคุณสมบัติเฉพาะสำหรับวอทยฐานะขอผู้ขอมีขอเลื่อนวิทยฐานะ
8. ว 8 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานสึกษา
9. ว 728 การขอยกเว้นคุณสมบัติ
10.ว 832 การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานสึกษา
11.แนวทางการจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2564
3.การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
1.หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ
2.การสิ้นสุดสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราวและพนักงานราชการ
4. การพัฒนาบุคลากร
1.หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ ตำแหน่งครู ว9
2.หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ว10
3.การอนุมัติให้การลาไปศึกษา ฝีกอบรม หรือวิจัย ว2
4.กรอบแนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสําหรับข้าราชการครูและบุคลาการทางการศึกษา
5.แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้ง ให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ กรณีเปลี่ยนตำแหน่ง
6.หลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตําแหน่งครูผู้ช่วย
7.การแก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน
8. หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน
9.การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปศึกษา ฝึกอบรม
10.หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลือ่นเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ
11.การแก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ
12.หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา
5. การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคคล
1. ว6  การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
2.หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
3.หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
4.คำชี้แจงและแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
6.การให้คุณโทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
1. ซักซ้อมเลื่อนเงินเดือน(1เมย64)
2. ว15 การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
3. ว20 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
4.ว8067 การกำหนดจำนวนครั้งของการลาและการมาทำงานสาย
5.ว627 การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
6. ว1696 การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มาตรา 38 ค. (2)
7. ว10 การปรับเงินเดือนเข้าสู่บัญชีเงินเดือน
8.ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ.2544
9. ว90 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ
10.กฎ ก.ค.ศ. การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา