ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
งานวิชาการ
ฟอร์ม SAR ครู (ปรับปรุง 65) Word Document ขนาดไฟล์ 341.18 KB 84
ฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ (ปรับปรุง 65) Word Document ขนาดไฟล์ 567.86 KB 240
ประกาศ ผลการเรียนเฉลี่ยวิทย์-คณิต ม.1 ปีการศึกษา 2563 แบบเรียงห้อง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 251.57 KB 48670
ประกาศ ผลการเรียนเฉลี่ยวิทย์-คณิต ม.1 ปีการศึกษา 2563 แบบเรียงเกรด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 256.58 KB 48408
บันทึกข้อความการสอนออนไลน์ Word Document ขนาดไฟล์ 56.31 KB 48544
แบบประเมินการใช้หลักสูตรสถานศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 51 KB 50843
>ตารางสอน 2/2562 48737
บันทึกข้อความ ขออนุญาตสอนนักเรียนเวลา 07.10 - 08.25 น. Word Document ขนาดไฟล์ 80.35 KB 48619
>ตารางสอน 1/2562 48653
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สมัครโควตาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 124.73 KB 48601
แบบฟอร์มนิเทศภายใน Word Document ขนาดไฟล์ 18.12 KB 48453
ผลงานวิชาการ
การป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียนเชิงรุกอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 143.01 KB 48326
กฎหมายน่ารู้
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.55 MB 48216
กิจกรรม Active Learning
ฟอร์มสรุปกิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 41.23 KB 48557
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) Word Document ขนาดไฟล์ 84.82 KB 48371
อื่นๆ
ใบยินยอมการฉีดวัคซีนของนักเรียน JPEG Image ขนาดไฟล์ 413.94 KB 40
>เอกสารการอบรมการขยายผลการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการสวนพฤกษศาสตร์และห้องเรียนสีเขียว 48281
ตารางสอบสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 1/2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 135.47 KB 48186
>ตารางสอบสอบวัดผลกลางภาคเรียนที่ 1/2562 48602
>กำหนดการมาโรงเรียนสำหรับ ม.1-5 48606
กำหนดการมาโรงเรียนสำหรับ ม.6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.58 MB 48217
ตารางสอบสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 2/2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 324.31 KB 48420
รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.36 MB 48480
รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.97 MB 48198
ตารางสอบสอบวัดผลกลางภาคเรียนที่ 2/2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 92.92 KB 48585