ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
งานวิชาการ
ประกาศ ผลการเรียนเฉลี่ยวิทย์-คณิต ม.1 ปีการศึกษา 2563 แบบเรียงห้อง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 251.57 KB 48493
ประกาศ ผลการเรียนเฉลี่ยวิทย์-คณิต ม.1 ปีการศึกษา 2563 แบบเรียงเกรด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 256.58 KB 48260
บันทึกข้อความการสอนออนไลน์ Word Document ขนาดไฟล์ 56.31 KB 48423
แบบประเมินการใช้หลักสูตรสถานศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 51 KB 50722
ตารางสอน 2/2562 48510
บันทึกข้อความ ขออนุญาตสอนนักเรียนเวลา 07.10 - 08.25 น. Word Document ขนาดไฟล์ 80.35 KB 48498
ตารางสอน 1/2562 48508
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สมัครโควตาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 124.73 KB 48460
แบบฟอร์มนิเทศภายใน Word Document ขนาดไฟล์ 18.12 KB 48331
ผลงานวิชาการ
การป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียนเชิงรุกอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 143.01 KB 48217
กฎหมายน่ารู้
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.55 MB 48103
กิจกรรม Active Learning
ฟอร์มสรุปกิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 41.23 KB 48447
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) Word Document ขนาดไฟล์ 84.82 KB 48250
อื่นๆ
แบบฟอร์มแผนฉบับปรับปรุง62 เพิ่มบูรณาการ Word Document ขนาดไฟล์ 277.15 KB 48363
เอกสารการอบรมการขยายผลการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการสวนพฤกษศาสตร์และห้องเรียนสีเขียว 48159
ตารางสอบสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 1/2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 135.47 KB 48083
ตารางสอบสอบวัดผลกลางภาคเรียนที่ 1/2562 48500
กำหนดการมาโรงเรียนสำหรับ ม.1-5 48486
กำหนดการมาโรงเรียนสำหรับ ม.6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.58 MB 48103
ตารางสอบสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 2/2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 324.31 KB 48313
รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.36 MB 48358
รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.97 MB 48090
ตารางสอบสอบวัดผลกลางภาคเรียนที่ 2/2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 92.92 KB 48481