ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
งานวิชาการ
ฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ (ปรับปรุง 65) Word Document ขนาดไฟล์ 567.86 KB 157
ประกาศ ผลการเรียนเฉลี่ยวิทย์-คณิต ม.1 ปีการศึกษา 2563 แบบเรียงห้อง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 251.57 KB 48643
ประกาศ ผลการเรียนเฉลี่ยวิทย์-คณิต ม.1 ปีการศึกษา 2563 แบบเรียงเกรด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 256.58 KB 48389
บันทึกข้อความการสอนออนไลน์ Word Document ขนาดไฟล์ 56.31 KB 48537
แบบประเมินการใช้หลักสูตรสถานศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 51 KB 50839
>ตารางสอน 2/2562 48694
บันทึกข้อความ ขออนุญาตสอนนักเรียนเวลา 07.10 - 08.25 น. Word Document ขนาดไฟล์ 80.35 KB 48604
>ตารางสอน 1/2562 48641
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สมัครโควตาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 124.73 KB 48588
แบบฟอร์มนิเทศภายใน Word Document ขนาดไฟล์ 18.12 KB 48450
ผลงานวิชาการ
การป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียนเชิงรุกอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 143.01 KB 48322
กฎหมายน่ารู้
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.55 MB 48214
กิจกรรม Active Learning
ฟอร์มสรุปกิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 41.23 KB 48555
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) Word Document ขนาดไฟล์ 84.82 KB 48369
อื่นๆ
ใบยินยอมการฉีดวัคซีนของนักเรียน JPEG Image ขนาดไฟล์ 413.94 KB 38
>เอกสารการอบรมการขยายผลการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการสวนพฤกษศาสตร์และห้องเรียนสีเขียว 48267
ตารางสอบสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 1/2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 135.47 KB 48184
>ตารางสอบสอบวัดผลกลางภาคเรียนที่ 1/2562 48600
>กำหนดการมาโรงเรียนสำหรับ ม.1-5 48590
กำหนดการมาโรงเรียนสำหรับ ม.6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.58 MB 48205
ตารางสอบสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 2/2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 324.31 KB 48418
รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.36 MB 48465
รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.97 MB 48196
ตารางสอบสอบวัดผลกลางภาคเรียนที่ 2/2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 92.92 KB 48583