กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ธเนศ พงษ์สีดา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ธัญกานต์ สังฆโต
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/7
เบอร์โทร : 0951126397
อีเมล์ : thunya1965@gmail.com

รดาพร บุญพรม
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/5

ปนัดดา ปานเกิดผล
ครู คศ.2
เบอร์โทร : 0811936443
อีเมล์ : Panadda.pan@hotmail.com

เจษฎาภา พวงย้อย
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/4

สุนีย์พร วรรณฤมล
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/9
เบอร์โทร : 0869797234
อีเมล์ : suneepornwan@gmail.com

ฐานิตา โตสิน
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/11

วันเพ็ญ ขำเหม
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/12
อีเมล์ : tewtew777@gmail.com

ทิพวัลย์ นาคะเวช
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/10

ทองพูน นุชมั่น
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/7
เบอร์โทร : 0815894178
อีเมล์ : ppoonpoon.888@gmail.com

ศศินันท์ ฮะสม
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/6

รัตนาภรณ์ เชยชิต
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1
อีเมล์ : rattanaporn2543@gmail.com

นายติณณดิษย์ เกาะสมุทร
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/6
เบอร์โทร : 0971952250
อีเมล์ : tinnadit@gmail.com

ว่าที่ร้อยตรีธงชัย เชื้อนิล
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/13

ฉัตรชัย จันทร์ดี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/8
เบอร์โทร : 0915194166
อีเมล์ : chatchai@sksc.ac.th

วันเพ็ญ พุทธา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/9

สุพัชฌา เชาวสกู
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/8

ณัฐิตาภรณ์ สุรินทร์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/8

ชยพล ศรีวัลลภ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/8

ณรงค์ฤทธิ์ ทองมาก
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/12

ชัญญ์ชญา คูเจริญไพศาล
ครูอัตราจ้าง

กิตติศักดิ์ ซ้ายรักษา
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/7
เบอร์โทร : 0805106076
อีเมล์ : k.sairaksa@gmail.com

วรัญญา ข้องเกี่ยวพันธุ์
ครูอัตราจ้าง

พิมผกา กานนท์
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/5

นิภัสร ผาหยาด
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2
เบอร์โทร : 0618307770
อีเมล์ : Nipassornpayad@gmail.com

MR.Erik
ครูอัตราจ้าง

Mr.Marcell
ครูอัตราจ้าง

Miss Aminata
ครูอัตราจ้าง